Polityka prywatności

INFORMACJA DLA GOŚCIA

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, Target Sp. z o.o.. informuje, że:

1.       Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Target Sp. z o.o. (ul. Biznesowa 6, 35-213 Rzeszów, NIP: 517-04-07-714).

2.       Zakres przetwarzanych danych osobowych:

 

Zakres danych osobowych obejmuje dane niezbędne do identyfikacji, dane zarejestrowane przez monitoring oraz dane pojazdu (dane opcjonalne).

 

3.       Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia oraz zapewnienia poufności informacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

4.       Powód podania danych osobowych:

 

Podanie danych jest niezbędne - ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości identyfikacji, co za tym idzie wstępu na teren Spółki.

 

W związku z tym, konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu wystawienia przepustki – dowód osobisty nie będzie jednak kserowany, skanowany ani fotografowany.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych:

 

Dane osobowe są ujawniane wyłącznie upoważnionym i przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych pracownikom/współpracownikom Administratora, którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, a także pracownikom mającym dostęp do nagrań z monitoringu.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

 

Dane osobowe przetwarzane są tak długo jak wymagają tego przepisy prawa dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Dane zarejestrowane przez monitoring wizyjny są przetwarzane przez około 180 dni w zależności od ilości dostępnej pamięci masowej w urządzeniu.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

 

Każdej osobie wchodzącej na teren Administratora przysługuje:

·         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

·         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

·         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

·         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

W przypadku, gdy podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie art. 21 RODO przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Osobie wchodzącej na teren Administratora nie przysługuje:

·         prawo do żądania usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

·         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

Nagrań z monitoringu wizyjnego nie można poprawiać ze względów technicznych oraz nie podlegają prawu do uzyskania kopii, gdy mogłoby to naruszać prawa i wolności innych osób, które mogą znaleźć się na nagraniu.

 

W celu realizacji przysługujących praw prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych wskazanych w punkcie 1 powyżej.

 

8.       Profilowanie:

 

Dane osobowe nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności profilowania.

 

9.       Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

 

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

 

INFORMACJA DLA KLIENTA/DOSTAWCY

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, Target Sp. z o.o.. informuje, że:

1.       Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Target Sp. z o.o. (ul. Biznesowa 6, 35-213 Rzeszów, NIP: 517-04-07-714).

2.       Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 

Dane osobowe są przetwarzane, w zależności od podstawy prawnej łączącej Strony w celu:

 • zawarcia umowy bądź wykonania jej zapisów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym także rozpatrzenia reklamacji;

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą, w szczególności przygotowania oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 • realizacji obowiązku prawnego w zakresie obowiązków podatkowych, rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 • świadczenia usług elektronicznych na zasadach i podstawach prawnych określonych w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną;

 • realizacji  prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu własnych towarów, prowadzeniu korespondencji lub udzielaniu odpowiedzi na zapytania zadane przy użyciu danych kontaktowych Administratora oraz na prowadzeniu działań windykacyjnych i rozpatrywania reklamacji w razie takiej konieczności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

W przypadku zawarcia umowy ze spółką prawa handlowego lub instytucją, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób uprawnionych do ich reprezentacji oraz osób wskazanych do kontaktu wyłączenie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umów oraz prowadzeniem ewentualnych działań reklamacyjnych i windykacyjnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W takim przypadku dane osobowe obejmują dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, zajmowane stanowisko oraz inne dane dostępne w ogólnodostępnych rejestrach (np. KRS, CEIDG) lub podane przez spółkę lub instytucję w celu zawarcia i wykonania umowy.

 

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

 

Zakres danych osobowych obejmuje dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane zawarte w publicznie dostępnych rejestrach i źródłach lub podane przez Klienta/Kontrahenta, w tym dane osób uprawnionych do reprezentacji oraz dane pełnomocników oraz dane osób wskazanych do kontaktu.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych:

 

Dostęp do danych osobowych mają przeszkoleni i upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne, doradcze, informatyczne, księgowe, kurierskie lub pocztowe.

 

 1. Powód podania danych osobowych:

 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a także podejmowania określonych prawem działań po jej zakończeniu.

 

6.       Okres przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy lub przedawnienia roszczeń, a także realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i rachunkowych.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

 

Każdemu klientowi/kontrahentowi przysługuje:

                     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

                     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

                     na podstawie art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

                     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

                     na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie umowy ;

                     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów klientowi/kontrahentowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

W celu realizacji przysługujących praw prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych wskazanych w punkcie 1 powyżej.

 

 1. Profilowanie:

 

Dane osobowe nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności profilowania.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

 

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.